Яагаад тод такс тмз гэж?
 
MN EN

үйлчлүүлэгчиддээ хүргэсэн бодит өгөөж

Тод Такс ТМЗ ХХК-ийн татварын маргааны асуудлаар мэргэшсэн зөвлөхүүд нь Татварын Маргаан Таслах Зөвлөлийн хурал болон шүүхийн шатанд татвартай холбоотой маргаантай асуудлыг шийдвэрлэхэд биечлэн оролцож, татвар төлөгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, учирч буй татварын эрсдлийг бууруулахад онцгой ач холбогдол өгч ажилладаг.
 
 

Тод Такс ТМЗ ХХК-ийн сүүлийн 3 жилийн Татварын Маргаан Таслах Зөвлөлийн хурлаар орж шийдвэрлүүлсэн татварын маргааны нэгтгэл

 

НББ, ТАТВАРЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

Бид татвар санхүүгийн тайлан гаргах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээний хүрээнд үйлчлүүлэгчийг ирээдүйд учирч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хууль дүрэм журмуудын хэрэгжилтийг хангах, тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх эрх зүйн зохистой шийдэл дэвшүүлэхэд ихээхэн анхаарал хандуулж ажилладаг.

 
2011-2013 онд манай компаниас НББ, татварын үйлчилгээ авсан байгууллагуудын татварын хяналт шалгалтын үр дүн*
Он Татварын шалгалтын эрсдлийн суурь үнэлгээ Нийт зөрчлийн хувь Зөвлөхийн буруутай үйл ажиллагаанаас
2011 27,447,367,613 0.18% 0.00%
2012 3,310,868,883 0.17% -
2013 1,822,849,767 0.22% 0.07%
Бүгд 32,581,086,263 0.18% 0.00%
2011-2013 онд манай компаниас НББ, татварын үйлчилгээ авсан байгууллагуудын нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтын үр дүн*
Он Нийгмийн даатгалын шалгалтын эрсдлийн суурь үнэлгээ Нийт зөрчлийн хувь Зөвлөхийн буруутай үйл ажиллагаанаас
2011 396,178,895 0.13% -
2012 521,879,055 0.36% -
2013 420,107,460 0.01% 0.01%
Бүгд 1,338,165,410 0.18% 0.00%

*2014 оны 6-р сарын 30-ны өдрийн байдлаар хяналт шалгалтанд орсон байгууллагуудыг хамруулсан.

*2014 оны 1-р сарын байдлаарх нийт үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгаа