Үйлчлүүлэгчдэдээ хүргэсэн бодит өгөөж

Тод Такс ТМЗ ХХК-ийн мэргэшсэн зөвлөхүүд нь үйлчлүүлэгчдийнхээ татвартай холбоотой маргаантай асуудлыг Татварын маргаан таслах зөвлөлийн хурал болон шүүхийн шатанд шийдвэрлүүлэхэд биечлэн оролцож, татвар төлөгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, учирч буй татварын эрсдэлийг бууруулахад онцгой ач холбогдол өгч ажилладаг.


Сүүлийн 10 жилийн татварын төлөөллийн үйлчилгээний үр дүн

Он Акт тавигдсан дүн Бууруулсан дүн Бууруулсан хувь
2021 4,176,631,877.87 3,223,729,626.72 77.2%
2020 - - -
2019 - - -
2018 - - -
2011 1,153,705,200.0 1,043,133,500.0 90.4%
2017 50,898,000.0 41,394,700.0 81.3%
2016 25,644,900.0 24,804,000.0 96.7%
2014 268,576,400.0 77,093,500.0 28.7%
2013 277,084,100.0 169,341,800.0 61.1%
2012 1,348,334,100.0 1,339,034,100.0 99.3%

Тод такс ТМЗ ХХК-ний нийт харилцагчдын 2011-2021 оны татварын хяналт шалгалтын ногдуулсан нөхөн татвар, торгууль, алдангийн судалгаа

Он Татварын шалгалтын эрсдлийн суурь үнэлгээ /Тэрбум төгрөг/ Нийт зөрчлийн хувь /Нийт дүнгээс эзлэх хувь/ Зөвлөхийн буруутай үйл ажиллагаанаас /Нийт дүнгээс эзлэх хувь/
2021 12.8 0.006% 0.00%
2020 3.1 0.826% 0.00%
2019 - - -
2018 7.7 0.19% 0.00%
2017 4.1 0.00% 0.00%
2016 3.5 0.838% 0.00%
2015 5.4 0.127% 0.00%
2014 4.1 0.00% 0.00%
2013 3,5 0.838% 0.00%
2012 5.4 0.127% -
2011 5.2 0.00% 0.00%

2011-2021 онд манай компаниас НББ, татварын үйлчилгээ авсан байгууллагуудын нийгмийн даатгалын хяналт шалгалтын үр дүн

Он Нийгмийн даатгалын шалгалтын эрсдлийн суурь үнэлгээ /Сая төгрөг/ Нийт зөрчлийн хувь Зөвлөхийн буруутай үйл ажиллагаанаас
2017 88.3 0.00% 0.00%
2021 - - -
2020 - - -
2019 11.3 0.22% 0.00%
2018 30.4 0.11% 0.00%
2016 82.6 7.00% 0.00%
2015 494.1 0.00% 0.00%
2014 164.9 1.00% 0.00%
2013 420.1 0.01% 0.01%
2012 521.8 0.36% -
2011 396.1 0.13% -

Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжиж ажилсан байдал

Манай компани нь 2008 онд батлагдсан "Татварын өршөөл үзүүлэх тухай хууль"-н дагуу нийт 30 орчим аж ахуй нэгжид үйлчилгээ үзүүлж, 16 тэрбум төгрөгийн татвар ногдох орлогыг "Уучлаарай Тайлан"-д тусган өршөөлд хамруулсан. Мөн бид дээрх үйлчлүүлэгчдийг татварын шалгалтанд орох үед мэргэжлийн туслалцаагаар хангаж, үзүүлсэн үйлчилгээнийхээ үр дүнг татварын албаны өмнө бүрэн хамгаалсан билээ. 2015 онд батлагдсан “Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих тухай хууль”-иар татвар төлөгчдөд олгогосон боломжийг ашиглахад туслалцаа үзүүлэн нийт 28 иргэн, аж ахуй нэгжид үйлчилгээ үзүүлж 28.6 тэрбум төгрөгийн татвар ногдох орлогыг ил болгосон.

whyus