Яагаад тод такс тмз гэж?
 
MN EN

Татварын хяналт шалгалт хийх, эрсдлийг үнэлэх

Бид үйлчлүүлэгч байгууллагынхаа бэлтгэгдсэн татварын тайлангуудад мэргэжлийн үл итгэх байдлаар хандан, татварын багц хуулийн дагуу аудитын шалгалт хийж тухайн үйлчлүүлэгчид учирч болох эрсдлийг бүрэн тодорхойлдог. Манай татварын хяналтын баг үйлчлүүлэгч байгууллагын удирдлагад тухайн байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнд татварын хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг тогтоож, хуулийн дагуух татварын боломжит эрсдлийг тооцож тайлагнадаг.