Яагаад тод такс тмз гэж?
 
MN EN

Татварын хяналт шалгалтанд төлөөлөн оролцох

Манай мэргэжилтнүүд татварын төрөл бүрийн хяналт шалгалт болон нийгмийн даатгалын шалгалтанд үйлчлүүлэгчийнхээ хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг дээд хэмжээнд хамгаалан төлөөлөн оролцдог. Бид мэргэжлийн ур чадвар, ажлын туршлагандаа түшиглэн шалгагч байгууллагатай нягт холбоотой ажиллаж, гарч болох эрсдлийг багасгахад шаардах нотлох баримт болон үйлчлүүлэгчийн талд эерэгээр шийдвэрлэж болох хуулийн боломжийг хугацаа алдалгүй тодорхойлж бодитой ажлын үр дүнг бий болгохыг зорьдог.